We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Convivial songs / Б​я​с​е​д​н​ы​я п​е​с​н​і

by Tradycyja - Convivial songs / Бяседныя песні

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $10 USD  or more

     

1.
І сядзем, сядзем, пабяседаваем, Сядзем, сядзем, пабяседаваем, Хай нам людзі пазавідаваюць, Хай нам людзі пазавідаваюць, Што мы з родам харашэнька жывём, Што мы з родам харашэнька жывём, З[а] адным столікам гарэлачку п’ём, З[а] адным столікам гарэлачку п’ём, Піражкамі мы закусываем, Піражкамі мы закусываем, А ўстрічаемся – вітаемся, А ўстрычаемся – павітаемся, Разайдзёмся – распрашчаемся, Разайдзёмся – распрашчаемся.
2.
3.
Ой, на лугу, на лужочку, Ой, на лугу на лужочку Стрыгут гусі ў радочку, Ой, у радок плывут. Моя маці бедно жыла, Моя маці бедно жыла, Мне посагу нэ зложыла, Ой, нэ зложыла. Ці то кумов такіх бралі, Ці то кумоў такіх бралі, Шчо нам шчасця нэ жадалі, Ой, нэ жадалі. Я на ганочку стояла, Я на ганочку стояла, Русу косоньку чэсала, Косу чэсала. Коса моя чэсаная, Коса моя чэсаная, Я дэвчына нэшчасная, Ой, нэшчасная. Ой, пойду я з тугі в лугі, Ой, пойду я з тугі в лугі, Роскажу горэ подругі, Горэ раскажу.
4.
Ой, не злуе мой міленькі на мяне, Што ў мене жалуды ў беліне. Я хадзіла [д]ля дубоў, [д]ля дубоў, Назбірала жалудоў, жалудоў. Прыехалі да купцы з даліны, Пакупілі жалуды з беліны. А прыходзіў да мяне Якаў, Да прынёс каробачку ракаў. А я тыя ракі забрала, А Якава з хаты прагнала. – Ідзі, ідзі, Якаве, з хаты, Бо на печы бацько і маці. На прыпечку братня невеста, – Няма табе, Якавэ, места.
5.
Расіца й расілася, Я й расіцай мылася. Да й о-ха-ха й у-ха-ха, Я й расіцай мылася. Мылася, умывалася, Ручнічком уціралася. Да й о-ха-ха, у-ха-ха, Ручнічком [у]ціралася. Ручнічком уціралася, Грабушком часалася, Да й о-ха-ха, у-ха-ха, Грабушком часалася. [Г]рабушком часалася, Замуж сабіралася, Да й о-ха-ха, у-ха-ха, Замуж сабіралася. Замуж сабіралася, Ў маці запыталася, Да й у-ха-ха, у-ха-ха, Ў маці запыталася. Маці адвярнулася, Слязмі аблінулася, Да у-ха-ха, у-ха-ха, Слязмі аблінулася. Слёзы капаяць, як дош, Сэрца кроіцца, как нож. Да й у-ха-ха, у-ха-ха, Сэрца кроіцца, как нож.
6.
7.
Ох і любая да бяседанька Да дзе род з родам п’е. Ой, там мене да маладзеньку Да ніхто не смее. Насмеяўсе да недаблазе, Да ў парозі стоечы. Абазваўсе да мой родны татка, Да на куце седзечы. Ой не смійся, да недаблазе, Да дзіцяці маего. Да [й]і скінь жа, да нядаблазе, Свой зялёненькі жупан. Да й прыкрый жа і любую бяседу, Штоб і пул не прыпаў.
8.
Ох ты, солавей, драбная пташка, Ой ты, сулавей, драбная пташка, Ой, ні шчабячы, на луг летучы, Ой, ні шчабячы, на луг летучы. Ой, зашчабячы ў саду седзючы, Ой, зашчабячы ў саду седзючы. У мяне беднай вот німа радні, У мяне беднай вот німа радні. Вот і кум, кума – уся радня мая, Вот і кум, кума – уся радня мая. Выйду на вулку – развісялюся, Выйду на вулку – развісялюся, А прыду ў хатку, апяць засмучуся, А прыду ў хатку, апяць засмучуся.
9.
Ой, там за гарою, Ой, там за другою, Васіль сена косіць, Марына прыходзіць. Марына прыходзіць, Дзяціну прыносіць, Ой, Васіль, Васілю, На табе дзяціну. Ой, Васіль, Васілю, На табе дзяціну, А калі не возьмяш, На пракосе кіну. Васіль сена косіць І дзяціну носіць. І дзяціну носіць, Ката прыпявая. Люлі-палюлі, Маленькая ўрожа, Па табе, урожа, Уся худоба ляжа й. Ой, там за гарою, Вой, там за другою, Васілёва маці Васіля шукая. Васілёва маці Васіля шукая. Ой, Васіль, Васілю, Йдзі, сынок, дадому. Ой, Васіль, Васілю, Йдзі, сынок, дадому. Заняла Марына Сем валоў з-пад бору. Заняла Марына Сем валоў з-пад бору. Сем валоў з-пад бору, Восьмую – карову. На табе, Марына, Каня варанога, Пакінь жа любіці Сына маладога й. А нашто мне, маці, Твой конь вараненькі, Калі спадабаўся Васіль молодзенькі. Хоць сто рублей збуду – Васілёва буду [уй].
10.
Спорадзіла ж мене маці [ў] светы дзень недзелю Й дай дала ж мне горкую й долю, – Гдзе ж я яе дзену? Гдзе ж я ей дзену? Ой, павяду горкую й долю У лес, у грыбочкі. У лес, у грыбочкі. Ой, стану да паслушаю, Што ж ў лесе свішча. Што ў лесе свішчэ? – Аж мая горкая й доля Грыбочачкаў ішча. Грыбачачкаў ішчэ, Ой, стану да паслушаю, Што ж ў лесе стогня? Што ў лесе стогне? – Аж мая горкая й доля Грыбочкаў ні ўздоймя.
11.
Як пашоў я на базар Люльку купаваці, Найшоў люлечку чырвону, – Не з кім таргаваці. Найшоў люлечку чырвону, – Не з кім таргаваці. Дудачка-дудаўка, Выбівалка-стукалка, Сама йграе, сама б’е, – Выбівае, стукае. Сама йграе, сама б’е, – Выбівае, стукае. Як я люлечку купіў Да начаў курыці, Сабраліся мужыкі, Хацелі набіці, Сабраліся мужыкі, Хацелі набіці. Дудачка-дудаўка, Выбівалка-стукалка, Сама йграе, сама б’е, – Выбівае, стукае. Сама йграе, сама б’е, – Выбівае, стукае. Як пашоў я ўцякаць Да праз тры гароды, Зачапіўся за гарбуз, – Нарабіў я шкоды. Зачапіўся за гарбуз, – Нарабіў я шкоды. Дудачка-дудаўка, Выбівалка-стукалка, Сама йграе, сама б’е, – Выбівае, стукае. Сама йграе, сама б’е, – Выбівае, стукае.
12.
13.
Учора ня быў, Сягонні ня быў, Знаць, мой міленькі на міня забыў, Знаць, мой міленькі на міня забыў. А шчэ ж не забыў, Хіба забуду? Сяду-паеду, сем год ня буду, Сяду-паеду, сем год ня буду. Ой, ежаш ты, Чорт цябе бяры! Найму муляра з чужой стараны, Найму муляра з чужой стараны. Найму муляра З чужой страраны Да й адмулюю мілага сабе, Да й адмулюю мілага сабе. Пасаджу яго У канец стала, Буду сматрэці як на сакала, Буду сматрэці як на сакала й. Вой, знаць, ты, сакол, Смуцян, ні вясёл Знаць у саколю галубкі німа, Знаць у саколю галубкі німа. Гучора была Галубка мая, Сягоні рана й растраляная, Сягоні ж рана й растраляная й. Ня такая б жаль, Каб дзе ў ярыні, На сінюм моры, на чыстой вадзе, На сінюм моры, на чыстой вадзе. І вой, знаць, ты, малойчык, Смуцен, ні вясёл: Знаць [у] ця, малойчык, дзяўчонкі німа. Знаць [у] цібе, [м]алойчык, дзяўчонкі німа. Вучора была Дзяўчонка мая, Сяго(д)ні рана й заручоная. Сяго(д)ні рана й заручоная й. Ні такая б жаль, Каб далёкі ўзяў, – Блізкі сусед дай на [а]дном двары, Блізкі сусед дай на [а]дном двары(э). Па воду ідзе, “Дзень добры” дае, Сэрцу майму да жалі задае, Сэрцу ж майму да жалі задае. Га воду нясе, – Праліваюцца, Сэрца із жалі разрываюцца, Сэрца із жалі разрываецца.
14.
15.
Пагнала бабка казельку ў поля, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. А йна пагнала ды задрамала, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. Чхнулася іна – й казелькі німа. Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. Я[к] пашла іна ды дарогаю, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. Ды дарогаю, ды шарокаю, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. Я[к] саструкаіць ды тры ваўчыцы, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. А вы, ваўчыцы, а вы дурніцы, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. Йа ці відзелі казельку майго? Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. А ліжат ножкі кала дарожкі, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо. А ліжат рожкі сярод дарожкі, Талтаем, балтаем, Мой джык-джык, Мой малы, Го-гооо.
16.
Стаіт гара вісокая, А пыд гарою гай, Зылоны гай, густэсенькій, Не нанчі справдзі там. А в том гаю зэлонаму, Тай речінька бэжыт. Тай річінькі край берышка Тры вэрбочкі стаят. Тай реченькі край берішка Трі вэрбочкі стаят. Тых вэрбочок край берішка Прів’язаны чаўні. Тры вэрбочкі схіліліся, То й журацца яны. Шча пройдзе любэ ліцечко, Повеюць холода, До тэбэ, любэ ліціцько, Шчо й вэрніцца вэсна, Но молодосць ні вэрніцца й, Ні вэрніцца й она. Но молодосць ні вэрніцца, Ні вэрніцца й она.
17.
Ой, на горцы, горцы На к прэкрасном месце Э-лі-зоў-зоў На прэкраснам месце. На прэкраснам месце(я), Ішчо вёрст за дзвесце(я) Э-лі-зоў-зоў, Ішчо вёрст за дзвесця. – Там стаяла хатка Ў ней жыла жыдоўка Хайка. Э-лі-зоў-зоў, Ў ней жыла жыдоўка. Жыдовачка Хайка віном таргавала, Жыдоўка Хайка Э-лі-зоў-зоў, Віном таргавала. А мы выно пілі, Жыдоўку манілі, Хайку, Э-лі-зом-зом, Жыдоўку манілі: – Жыдовачка Хайка, Паедзям з намі Катацца! Жыдоўка Хайка, Э-лі-зоў-зоў, Паедзім катацца! У нас ні жнуць, ні пашут, – Ліш танцуют, пляшут. Жыдоўка Хайка, Э-лі-зом-зоў, Ліш танцуют, пляшут! У нас ні жнуць, ні пашут, – Ліш танцуют, пляшут. Жыдоўка Хайка, Э-лі-зоў-зоў, Ліш танцуют, пляшут.
18.
19.
Ой, вы столікі мае пазасціланые, Ой, вы госцейкі мае й пазап(ы)рошаные. І чаго вы ўсе седзіце, хлеба-солі ні ясьце? Ці мой хлеб(ы) не пагож, ці мой мілой не вясёл. Ой, я хлеба печонаго, то не выпалаю, Ой, акрушку вечарнаго да й не вык(а)раю. Выпалала б я хлеб, шчэй начовачкамі, Пакарала дружка все я словачкамі.
20.
У цёмным лузе, цёмным лузе, там зеўзюля да кукавала, там зеўзюля да кукава[ла]. (й)У скрай мора палецела, там дзеўчына да ваду брала, там дзеўчына да воду бра[ла]. Вох, беручы тую воду, сваю долю да праклінала, сваю долю да пракліна[ла]. Вох, ні вінна мая доля, а віннейша да мая мамка, а віннейша да мая мам[ка]. Вох, каго ж я ні любіла, мая мамка да й аддаць хочэ, мая мамка да й аддаць хо[чэ]. Вох, я ж его не любіла, я за его дай не хацела, я за его дай не хаце[ла]. Вой, скінулася зеўзюляй, цёмным лугам да й палецела, цёмным лугам да палеце[ла]. Азірнуся кругом себе, я ж думала, што сакол леціць, я ж думала, што сакол ле[ціць]. Я ж думала, што сакол леціць, аж нелюбы й уздагон бежыць, а нелюбы й уздагон бе[жыць]. Вой, уцекай ці не ўцекай, бо ты мая да міленькая, бо ты мая да міленька[я]. Як здаганю, заб’ю цебе, в цёмным лузе да пахаваю, в цёмным лузе да пахава[ю].
21.
– А ў каго, а ў каго ды явор на д(ы)варе, а ў каго, а ў каго ды явор на д(ы)варе? – Ў нашыга Іванькі ды явор на д(ы)варе, ў нашыга Іванькі ды явор на д(ы)варе. Пысадзіў бабусю ды ён на куце, пысадзіў бабусю ды ён на куце. – Пій, мая бабуся, а то мёд, то віно, пій, мая бабуся, а то мёд, то віно. Каб маё дзіцятка ды здарова было, каб маё дзіцятка ды вяліка расло. – А ў каго, а ў каго ды явор на д(ы)варе, а ў каго, а ў каго ды явор на д(ы)варе? – Ў нашыга Іванькі ды явор на д(ы)варе, ў нашыга Іванькі ды явор на д(ы)варе. Сыбраў пір, бяседу, нікаму – сам сабе, сыбраў пір, бяседу, нікаму – сам сабе. Пысадзіў кумычку да ён на куце, пысадзіў кумычку да ён на куце. – Пій, мая кумычка, то мёд, то віно, пій, мая кумычка, то мёд, то віно. Каб маё дзіцятка здарова было, каб маё дзіцятка ды вяліка расло. – А ў каго, а ў каго ды явор на д(ы)варе, а ў каго, а ў каго ды явор на д(ы)варе? – Ў нашыга Іванькі явор на д(ы)варе, ў нашыга Іванькі явор на д(ы)варе. Сыбраў пір, бяседу, нікаму – сам сабе, сыбраў пір, бяседу, нікаму – сам сабе. Пысадзіў кумочка ды ён на куце, пысадзіў кумочка ды ён на куце. – Пій ж ты, мой кумочык, то мёд, то віно, пій ж ты, мой кумочык, то мёд, то віно. Каб маё дзіцятка здарова было, каб маё дзіцятка ды вяліка расло.
22.
Чарка нова, ды гарэлкі ж няма, хілю, хілю нэ цячэ, кала сэрца пячэ. Каб чарачку гарэлачкі, парашынку перцу, палячыла б жываток, легчэй было б сэрцу. Каб чарачку гарэлачкі, дык я напілася б, каб за добрым мужычком, то я нажылася б.
23.
24.
Ой, чарка моя, половына солы, А хто гэту чарку вып’е, той будэ вэсёлы, А хто гэту чарку вып’е, той будэ вэсёлы. Ой, чарка моя, і гарылкі ныма. Хілю, хілю, нэ тэчэ, коло сэрца пэчэ, Хілю, хілю, нэ тэчэ, коло сэрца пэчэ. Ой, пый до мэнэ з поўноі чаркі, Слаўного бацька, слаўноі маткі, Слаўного бацька, слаўноі маткі. Ой, пый до мыны, любу жонку нэ бый. Буду пыць, буду лыць, буду жонку любыць, Буду пыць, буду лыць, буду жонку любыць. А хто п’е – тому налывайтэ, хто нэ п’е – тому нэ давайтэ. А хто мэнэ вірно любыт, той мэнэ пріголубіт, Душычка моя, душычка моя. А я буду пыты так, як моя мама: По сім чарок выпывала, дай не була п’яна, По сім чарок выпывала, дай не була п’яна. А я буду піты так, як моя мама, Завэрнувшыса в куток, по тры чарочкі в роток, Завэрнувшыса в куток, по тры чарочкі в роток. Капуста моя, поголов’ечко, А хто гэту чарку вып’е – на здоров’ечко, А хто гэту чарку вып’е – на здоров’ечко. Ой пый до мэнэ, колы любыш мэнэ, Колы твое сэрдэйко прыстае до мэнэ, Колы твое сэрдэйко прыстае до мэнэ. Напыласа я нэ за вашэе, Моя курка знэсласа, я за яйца ўпыласа, Моя курка знэсласа, я за яйца ўпыласа. Гарылочка гарна, напытыса дарма, Гарылочка нэ вода – напытыса нэ шкода, Гарылочка нэ вода – напытыса нэ шкода. Шчо-то в горлі дэрэнчыт, дэрэнчыт, Трэба ёго промочыць, промочыць. Шо-то ў горлі та-ра-рам, та-ра-рам, Трэба выпіць по сто грам, по сто грам. Шо-то ў горле та-ра-рам, та-ра-рам, Трэбы выпіць по сто грам, по сто грам.
25.
Церэбі мне дарогу, я паеду да роду. Я паеду да роду, да й да роднага брата. Я й паеду да роду, да й да роднага брата, Пытаецца брат у сестры, чаго сестра стара стала. Пытаецца брат у сестры, чаго сестра стара стала. – А таго я стара стала, мне велікае гора. А таго я стара стала, мне велікае гора: Ешчэ піва не варыла і сыноў не жаніла. Ешчэ піва не варыла і сыноў не жаніла, Я й гарэлачкі не гнала і дачок не ‘ддавала.
26.
(і)Наварыў брацец піва, наварыў брацец піва, сабраў брацец мёду. (і)Пазваў сясцёр у госці, пазваў сясцёр у госці, за багатай сястрою. (і)За багатай сястрою, за багатай сястрою чэцьвера коней паслаў. Ох і беднай сястріцы, ох і беднай сястріцы ён жа людзьмі наказаў. (і)А багата сястріца, а багата сястріца на чэцьверга коней едзець. (і)Ох і бедна сястріца, ох і бедна сястріца Пяшком(ы) з кійком ідзець. А багата сястріца, а багата сястріца да на покуце села. Ох і бедна сястріца, ох і бедна сястріца на пароге стала. Брат(ы) мёд-віно насіў, брат(ы) мёд-віно насіў і на ножачкі ступаў. І на ножачкі ступаў, і на ножачкі ступаў, ён жэ яе не вітаў. Пастаяўшы ў парозе, пастаяўшы ў парозе заплакала, у двор пашла. Аглянулася сестра, аглянулася сестра да на покуце сідзя. Ой, брацец наш, брацец, ой, брацец наш, брацец, дзе ж наша сястріца? А сыночкі мае, сакалочкі, а сыночкі мае, сакалочкі, едзьце за ней ўдагоні. Вярнісь, вярнісь, цётачка, вярнісь, вярнісь, цётачка, таткава сястріца. Не вярнуся я, дзетачкі, не вярнуся, дзетачкі, таткава сястріца. Я у брата пабывала, я у брата пабывала, яго дзіва павідала. Ён(ы) і мёд-віно насіў, ён(ы) і мёд-віно насіў і на ножачку ступаў. І на ножачку ступаў, і на ножачку ступаў, ён жа мяне не вітаў.
27.
Раса росу расіла, жонка мужа прасіла: – Галубочэк мой, паедзем дамой. А ў нас волікі мычаць, яны естачкі хацяць. Паедзем дадому, паедзем дадом[у]. – А нашто ж нам волікі, перад намі столікі. Не едзьмо да дому, не едзьмо дадом[у]. Раса росу расіла, жонка мужа прасіла: – Галубочэк мой, паедзем дамой. А ў нас свіначкі вішчаць, яны естачкі хацяць. Паедзем дадому, паедзем дадом[у]. – А нашто нам свіначкі, перад намі місачкі. Не едзьмо да дому, не едзьмо дадом[у]. Раса росу расіла, жонка мужа прасіла: – Галубочэк мой, паедзем дамой. А ў нас барачкі бляяць, яны естачкі хацяць. Паедзем дадому, паедзем дадом[у]. – А нашто ж нам нам барачкі, перад намі чарачкі. Не едзьмо да дому, не едзьмо дадом[у]. Раса росу расіла, жонка мужа прасіла: – Галубочэк мой, паедзем дамой.
28.
(да)Вой, груша й мая й, разкудравая, ты весною ўзышла, летам(ы) вырасла, ты весною ўзышла, летам(ы) вырасла. (да)Ты ж весною взыйшла й, летам(ы) вырасла, на крутой бережок пахіліласа, на крутой бережок пахіліласа. (і)На крутой бережок й похіліласа, там сідзела вдова позна звечара, там сідзела вдова позна звечара. Там(ы) сідзела ж вдова й позна звечера, зажігала сьвечу з воску й з белаго, зажігала сьвечу з воску й з белаго. (да)Зажігала сьвечу з воска з белага, дажыдала ена свайго мілаго, дажыдала ена свайго мілаго.
29.
Я выпіла-выхіліла, сама сібе пахваліла, што я добрага роду – п’ю гарэлачку як воду, захілілась у куток, по сем чарачок ў раток.
30.
31.
Выпыймо родэ, тэпэр нам добрэ, завтра нэ ймэцца, род розойдэцца, завтра нэ ймэцца, род розойдэ[цца]. А ў ковалыхы собакы лыхы, нэкому выйты, обороныты, нэкому выйты, обороны[ты]. Вышла Тыццяна, дай достовала, вышла Марына – обороныла, вышла Марына – обороны[ла]. Вышла Марына – обороныла, мое сэрдэчко розвэсэлыла, мое сэрдэчко розвэсэлы[ла]. Йдзітэ собакы ў комору спаты, а ты, козачэ, прошу до хаты, а ты, козачэ, прошу до ха[ты].
32.
Ой, да сонцэ, да сонцэ да яснае, эй, да чэво ж ранен(і)ка ўзыходзіла, й. Да чево ж ты да ранен(і)ка зыходзіла, эй, ой, да позненька да закацілася, й. Ой, да позно да закацілася, ой, да на мяне мамен(і)ка бранілася, й. Да ні браніса да родна жы мамен(і)ка, эй, да й у мяне госцік да родный брацейка, эй. Да я ж ево да п(ы)роважала, эй, цераз тые цёмные да высокі леса, й. Да нас було да толька двоечко, ой, да сястрыцка родна да родны брацейка.
33.
34.

about

Archive of the Institute of Art History, Ethnography and Folkore, National Academy of Sciences of Belarus (original abbreviation – AIMEF)
1. “Siadziem, siadziem, pabiasiedavajem...” (“Let’s sit down and have a talk ...”) belongs to convivial songs. It tells about a get-together with a family and relatives.
Vitsebck region, Bahusheusk rural council, Sianno district, urban settlement Bahusheusk.
Recorded in 1996.

2. The tune of the convivial song “Oj, pila ja, pila...” (“Oh, I was drinking…”) is played on the violin.
Aliaksandr Litvinchuk, born in 1925, plays the violin.
Homel region, Mazyr district, village Zabalattse.
Recorded in 1981.

3. “Oj, na luhu, na lužočku…” (”Oh, on the meadow, little meadow…”) is a beyond-ceremony lyrical song. It can be performed anytime. The song tells about a woman’s sorrow.
Group “Babina Leta”
Brest region, Pruzhany district, village Aranchytsy
Recorded in 2005.

4. “Oj, nie zluj, moj milieńki...” (“Oh my darling isn’t angry…” is a humorous song with an erotic connotation. It can be performed anytime.
Minsk region, Salihorsk district, village Ananchytsy.
Recorded in 1987.

5. “Rasica j rasilasia…” (“Dew was watering…”) belongs to convivial songs performed to the tune of a soldier's song. The song tells about the upcoming marriage and the bride’s fate.
Hrodna region, Astravets district, Paluzhski farm.
Recorded in 1970.

6. A wedding arrangement “to a shot glass” is played on the clarinet.
Homel region, Yelsk district, village Kazly.
Recorded in 1982.

7. “Och, i liubaja da biasiedańka...” (“Oh my dear folks at table…”) belongs to convivial songs. It’s a young woman’s song about the relationship between two families.
Homel regions, Brahin district, village Biarozki.
Recorded in 1992.

8. “Och, ty solaviej, drabnaja ptaška…” (Oh, you nightingale, a small bird ...”) belongs to baptizing convivial songs. This song tells about a young woman missing her family and carefree life.
Vitsebsk region, Pastavy district, village Savichy.
Recorded in 1961.

9. “Oj, tam za haroju…” (“Oh, over there behind the mountain ...”)... belongs to love songs. It can be performed anytime. The song tells about a bastard child and a girl’s love against her mother’s will.
Minsk region, Uzda district, village Taukachevichy, Biarozavaya Paseka (Birchtree Beehive).
Recorded in 1972.

10. “Sporadzila ž mienie maci...” (My mother gave birth to me…”) belongs to fairground songs. The lyrics contain the key message of convivial songs about a bitter lot.
Mahiliou region, Asipovichy district, village Maiseyevichy.
Recorded in 1973.

11. “Jak pašoŭ ja na bazar...” (“As I went to the farmers market ...”) belongs to humorous songs. It humorously tells about the purchase of a pipe and adventures caused by it.
Minsk region, Salihorsk district, village Ananchytsy.
Recorded in 1987.

12. The tune of the beyond-ceremony song “Oj, vyrasla roža...” (“Oh, a rose has grown ...”) is played on the violin.
Homel region, Mazyr district, village Zabalattse.
Recorded in 1981.

13. “Učora nia byŭ…” (“Yesterday he didn’t come …”) is a love song. It can be performed anytime. The song tells about an unhappy love
Minsk region, Uzda district, village Taukachevichy, Biarozavaya Paseka (Birchtree Beehive).
Recorded in 1972.

14. Sing-as-accompaniment tunes are played on the violin and hand-rattles.
Minsk region, Krupki district, village Abchuga.
Recorded in 1974.

15. “Pahnala babka kazieĺku ŭ polia…” (“As an old woman got a goat running to the field ...” belongs to beyond-ceremony lyrical songs. It can be sung anytime. The song humorously tells how an old woman dozed off in the field, and three she-wolves in the meantime ate her goat.
Minsk region, Krupki district, village Abchuga.
Recorded in 1974.

16. “Stait hara vysokaja...” (“There stands a high mountain, and at the foot of the mountain there is a grove…” is a folklorized author’s song set to the lyrics of the Ukrainian poet Leanid Hlebau (1859), in which there is a message of “youth that is long gone” specific for folk songs.
Brest region, Pruzhany district, village Stoily.
Recorded in 1997.

17. “Oj, na horcy, horcy...” (“Oh, on the hill, on the hill ...”) is a ballad. This ballad tells how guys tried to deceive a Jewish girl Haika and take her with them.
Minsk region, Uzda district, village Taukachevichy, Biarozavaya Paseka (Birchtree Beehive).
Recorded in 1972.

18. “Raschadnaja” (“Breaking up”) song is played on the violin.
Minsk region, Krupki district, village Abchuga.
Recorded in 1974.

Studio recordings made by Tacciana Piesniakievič and Iryna Maziuk.
19. “Oy, vy stoliki maye pazastsilaniye…” (Oh, my tables covered with table cloths...” belongs to “hospitality” songs. The song contains a hostess’ address to her guests.
Village Malyia Haradziachytsy, Liuban district.
Recorded in 1988.

20. “U tsiomnym luzie…” (“In the dark meadow ...”) belongs to love songs that can be performed anytime. The song is about a woman’s fate and her reluctance to marry an unloved man.
Village Yaminsk, Liuban district.
Recorded in 2008.

21.“A u kaho, a u kaho yavar na dvare” (“And who, and who has a sycamore in the courtyard ...” belongs to baptizing songs. This song is performed at the table to greet a midwife and godparents of the newly born baby.
Village Pirahi, Dubrouna district.
Recorded in 1989.

22. “Charka nova dy harelki zh niama: (“Another glass but there’s no vodka to fill it...”) belongs to convivial songs that created a festive atmosphere.
Village Felixava, Lida district.
Recorded in 1992.

23. Tunes for the Two-step dance. Performed by an instrumental trio.
Village Haurylchytsy, Salihorsk district
Recorded in 1988.

24. “Oy, charka maya, polovyna soly…” (“Oh, my shot glass, half full of salt ...”) belongs to convivial songs. The song encourages those at the table to have a drink and portrays the atmosphere of the feast.
Village Lobcha, Luninets district
Recorded in 2010.

25. “Tserebi mnie darohu…” (“Show me the way ...”) belongs to convivial songs. The song is about a sister’s meeting with her brother and their concerns about children of premarital age.
Village Sosny, Liuban district.
Recorded in 2008.

26. “I navaryu bratsets piva…” (“And the brother brewed beer”) belongs to convivial songs. The song tells how a brother invited his poor and wealthy sisters.
City of Polatsk.
Recorded in 1995.

27. “Rasa rosu rasila…” (“Dew was watering dew…”) belongs to “guest”, convivial songs. The song was performed on the third (last) day of the fair, and it indicated its completion.
Village Baranava, Staryie Darohi district.
Recorded in 2006.

28. “Dy voy hrusha maya razkudravaya…” (“Oh my curly pear tree…”) is not a ceremony song. It could be performed anytime. The song is about a widow who is waiting for her beloved one.
Village Haurylchytsy, Salihorsk district.
Recorded in 2009.

29. Ya vypila, vykhilila…” (“I’ve had a shot of vodka and made it bottom up…”) belongs to convivial songs. The song tells about treating guests at the table.
Village Felixava, Liza district.
Recorded in 1992.

30. A tune for the Polka dance. Performed by an instrumental trio.
Village Haurylchytsy, Salihorsk district.
Recorded in 1988.

31. “Vypiymo, rodeh ....” (“Let’s drink, folks”) belongs to convivial songs. The song is about a family get-together.
Village Pinkavichy, Pinsk district.
Recorded in 2010.

32. “Oy da sontse, da sontse yasnaye…” (“Oh, the sun, bright sun ...”) “Ой, да сонцэ, да сонцэ, да яснае…” is a beyond-ceremony, lyrical song performed anytime. The song is about a brother and sister’s get-together.
Village Haurylchytsy, Salihorsk district.
Recorded in 2009.

Bonus track:
33. “A daitsie mnie, daitsie sem charak harelki…” (“Oh give me seven shot glasses of vodka…”) belongs to baptizing convivial songs. The song portrays the atmosphere of the feast.
Recorded in 1969.

34. “Oy, lytsila zozulenka ...” (“Oh, a cuckoo bird was flying…”)
Village Navasiolki, Drahichyn district.
Recorded in 2015.


Author and manager of the project – Siarzuk Douhushau
CD composition and introductory note – Yanina Hrynevich
Composition and transcript (Archive of the Institute of Art History) – Iryna Vasilieva
Transcript (T.Pesnyakevich’s archive) – Nasta Niakrasava
Design – Vasilisa Palanina
Page making – Yulia Yaniuk-Kazlouskaya
Embroidery – Yulia Litvinava
Mastering - Artem Petrashkievich
Text editing – Iryna Sliapovich
Translation into English – Viktar Sliapovich

Minsk, Belarus, 2019

_________________________________________________________

Кніга-CD “Бяседныя песні”, знаёміць усіх з традцыяй беларускіх застольных песень, сабраных у розных рэгіёнах Беларусі з 1960-х гадоў да нашага часу.

Усе кампазіцыі кнігі-CD “Бяседныя песні” выдадзены ўпершыню.
Спевы суправаджалі нашых продкаў ад нараджэння да смерці. Бяседныя песні спявалі ў святочныя моманты, калі ў застоллі збіраліся сям’я, суседзі і знаёмыя. Іх рэгіянальныя назвы – застольныя, гасцявыя, п’яніцкія, карчомныя, банкетовыя, пірушачныя, кірмашовыя. Пра бяседныя песні казалі: “Як толькі адну чарачку вып’ю і ўсё, пашло – вы сядзіце, а я буду песні пяяць”.
Бяседныя песні выконвалі на застоллі ў гонар нараджэння дзіцяці і ўслаўлялі гасціннасць і шчодрасць гаспадароў, добры пачастунак. У песнях “пад чарачку” апавядалі пра сямейныя ўзаеміны: жыццё ў няроднай сям’і, адносіны з мужам, свёкрам ды свякроўю, смутак па роднаму дому.
“Спявалі пра развітанне з бесклапотным жыццём, велічалі маладых, жартавалі з дружыны жаніха і нявесты на вясельным застоллі. У час кірмашоў і фэстаў, куды з’язджаліся сваякі і знаёмыя, спявалі кірмашовыя песні”, – тлумачыць укладальніца “Бяседных песень” Яніна Грыневіч.
Большасць застольных твораў былі не абрадавымі, а “жызненнымі”. У іх распавядалі пра жаночую долю, няспраўджаныя надзеі, нялюбага мужа: “Я ж думала, што сакол леціць, аж нелюбы й уздагон бежыць”, нявернасць ды сацыяльную няроўнасць. Вясёлыя, гумарыстычныя творы суседнічаюць з сумнымі, задуменнымі.

Мінск, 2019

credits

released December 31, 2019

license

all rights reserved

tags

about

TRADYCYJA Belarus

"Tradycyja" project.
Project aim is a development and popularization of traditional Belarusian music.
Within the framework of the project: producing series of unique CDs - the very best of the Belarusian folklore, as well as concerts.


Project creator and manager is Siarzhuk Douhushau
... more

contact / help

Contact TRADYCYJA

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Convivial songs / Бяседныя песні, you may also like: